Zixin(Bella) Chen

Chairman

Ye Zheng

Vice Chairman

Cisi Zhao

Financial Director/Vice Chairman

Adrianna Hong

Chief Translation Officer/Vice Chairman

Xiner Chen

Deputy Secretary-General

Jason Chen

Deputy Secretary-General

Chloe Lee

Vice Chairman

Karen Liu

Admin Director

Xizhen Wang

Vice Chairman